polski
English
polski
PRAWO CYWILNE
English
CIVIL LAW
zespół norm prawnych regulujących stosunki majątkowe między równorzędnymi podmiotami prawa oraz niektóre stosunki osobiste.