polski
English
polski
PROCES BIZNESOWY
English
BUSINESS PROCESS
zbiór powiązanych ze sobą działań, które prowadzą do osiągnięcia przez organizację określonego celu.