polski
English
polski
PROCES ZSTĘPUJĄCY
English
TOP-DOWN PROCESS
proces rozpoczynający się na najwyższym a kończący na najniższym poziomie abstrakcji.