polski
English
polski
RELACYJNA BAZA DANYCH
English
RELATIONAL DATABASE
baza danych, w której dane są uporządkowane i zorganizowane w postaci relacji (patrz: relacja).