polski
English
polski
ROZKŁAD NORMALNY
English
NORMAL DISTRIBUTION
zwany również rozkładem Gaussa, jeden z podstawowych rozkładów zmiennej losowej, charakteryzuje się funkcją gęstości o postaci wykładniczej; występuje tam, gdzie wynik obserwacji uzależniony jest od wielu niezależnie działających czynników, z których każdy ma wpływ niewielki.