wyodrębniony zbiór punktów osnowy geodezyjnej (patrz: osnowa geodezyjna), których pozycje (patrz: pozycja) zostały określone w wybranym systemie odniesień przestrzennych według jednolitych metod i standardów projektowania, pomiaru oraz numerycznego opracowania sieci.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com