polski
English
polski
SKALA INTERWAŁOWA
English
INTERVAL SCALE
według normy ISO 19108, skala o dowolnym początku, która umożliwia porządkowanie wartości oraz określanie odległości między nimi.