polski
English
polski
SYSTEM GEOINFORMACYJNY
English
GEOINFORMATION SYSTEM
system informacji przestrzennej (patrz: system informacji przestrzennej) dotyczący danych geoprzestrzennych.