polski
English
polski
SYSTEMU CYKL ŻYCIA
English
SYSTEM UFE CYCLE
ciąg faz, przez które system przechodzi, poczynając od fazy projektowej a kończąc na wycofaniu go z użycia.