polski
English
polski
SYSTEMU INTEGRACJA
English
SYSTEM INTEGRATION
łączenie różnorodnych części systemu w jedną sprawnie funkcjonującą całość.