polski
English
polski
SYSTEMU SPECYFIKACJA
English
SYSTEM SPECIFICATION
szczegółowy opis systemu służący do jego opracowania lub oceny.