polski
English
polski
SZEREG ROZDZIELCZY
English
FREQUENCY DISTRIBUTION
dla zmiennej losowej nieciągłej, zestawienie podające dla każdej wartości zmiennej liczebność wystąpienia tej wartości w zbiorze obserwacji; dla zmiennej losowej ciągłej, zestawienie podające dla każdej klasy (ustalonego przedziału) wartości zmiennej liczebność wystąpienia wartości w zbiorze obserwacji.