polski
English
polski
TESTOWANIE ZGODNOŚCI
English
CONFORMANCE TESTING
testowanie produktu celem określenia zakresu jego zgodności z przyjętymi wymaganiami.