polski
English
polski
TEZAURUS
English
THESAURUS
w geomatyce, uporządkowany zestaw terminów wraz z ich wzajemnymi powiązaniami, stosowany do określania treści zbiorów danych geoprzestrzennych.