polski
English
polski
TYP OBIEKTU PRZESTRZENNEGO
English
SPATIAL OBJECT TYPE
w INSPIRE, kategoria obiektów przestrzennych.