polski
English
polski
UKŁAD ODNIESIENIA
English
DATUM
zestaw podstawowych parametrów służących do określenia systemu odniesień przestrzennych (patrz: system odniesień przestrzennych) .

Ze względu na liczbę wymiarów układ odniesienia może być:
1) jednowymiarowy, dotyczący wysokości,
2) dwuwymiarowy, dotyczący współrzędnych na płaszczyźnie lub innej powierzchni oraz
3) trójwymiarowy, dotyczący współrzędnych trójwymiarowych, np. geocentryczny układ odniesienia WGS 84 stosowany w GPS.

Pod względem zasięgu rozróżnia się układy odniesienia globalne, regionalne i krajowe.