polski
English
polski
WARTOŚĆ OCZEKIWANA
English
EXPECTATION


1) dla dyskretnej zmiennej losowej (patrz: zmienna losowa) jest to suma wszystkich iloczynów: wartość zmiennej mnożona przez prawdopodobieństwo wystąpienia tej wartości;
2) dla zmiennej losowej ciągłej suma zastępowana jest przez całkę, w której występuje iloczyn zmiennej oraz jej funkcji gęstości.