polski
English
polski
WOKSEL
English
VOXEL
najmniejszy trójwymiarowy element bryły stosowany w cyfrowym modelowaniu brył (patrz: cyfrowe modelowanie bryły).