wyszukiwanie danych w hurtowni danych (patrz: hurtownia danych) z uwzględnieniem specjalnych technik klasyfikacji danych oraz poszukiwania powiązań między nimi.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com