polski
English
polski
ZOOM
English
ZOOM
płynne skalowanie wyświetlanego obrazu lub rysunku, podczas którego obserwator odnosi wrażenie przybliżania (zoom in) lub oddalania (zoom out) się.