top of page
polski
English
polski
FOTOGRAMETRIA LOTNICZA
English
AERIAL PHOTOGRAMMETRY
dział fotogrametrii (patrz: fotogrametria) dotyczący wykonania obrazów fotogrametrycznych z pokładu samolotu lub innego statku powietrznego oraz opracowania tych obrazów.

bottom of page