top of page
polski
English
polski
GEODEZYJNA EWIDENCJA SIECI UZBROJENIA TERENU
English
SPATIAL REGISTRATION OF UTILITY INFRASTRUCTURE
zgodnie z rozporządzeniem ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z 2001 roku ewidencja ta obejmuje dane o przewodach jako podstawowych elementach wchodzących w skład branżowych sieci uzbrojenia terenu.

W szczególności ewidencjonowane dane dotyczą:
a) rodzaju przewodu (np. kanalizacyjny, wodociągowy, ciepłowniczy, gazowy, telekomunikacyjny, elektroenergetyczny),
b) położenia przewodu (identyfikator ewidencji gruntów, współrzędne w układzie trójwymiarowym),
c) określenia przewodu (identyfikator branżowy, wymiary przewodu),
d) właściciela sieci i jednostki organizacyjnej lokalnie zarządzającej siecią oraz
e) sposobu pozyskania danych.

Ewidencję zakładają i prowadzą starostowie oddzielnie dla każdej jednostki ewidencyjnej (patrz: jednostka ewidencyjna).

Dane zawarte w ewidencji podlegają bieżącej aktualizacji na podstawie obligatoryjnych zgłoszeń powstałych zmian.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu stanowi część krajowego systemu informacji o terenie (patrz: krajowy system informacji o terenie).

bottom of page