top of page
polski
English
polski
NAZWY GEOGRAFICZNE
English
GEOGRAPHICAL NAMES
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, nazwy obszarów, regionów, miejscowości, miast, przedmieść lub osiedli, a także nazwy innych obiektów geograficznych lub topograficznych o znaczeniu publicznym lub historycznym.

bottom of page