top of page

XXXII Konferencja

Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej

na temat

GEOINFORMACJA W CZASACH SZTUCZNEJ 


INTELIGENCJI


– 5 listopada 2024 r.

 

Centrum Projektów Rozwojowych Politechniki Warszawskiej, 

Warszawa ul. Rektorska 4 

 

[ w trybie hybrydowym]

MRIT_LOGO_PION_PL_biale_tlo.png
GUGiK.jpg

Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej z przyjemnością zaprasza na XXXII Konferencję PTIP z cyklu GEOINFORMACJA W POLSCE, której tematem przewodnim będzie

 

Geoinformacja w czasach sztucznej inteligencji.

 

Konferencje Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej służą wymianie poglądów, doświadczeń i opinii środowisk i ośrodków zainteresowanych tworzeniem i stosowaniem informacji geoprzestrzennej w różnych dziedzinach wiedzy, gospodarki, administracji publicznej i edukacji  z uwzględnieniem potrzeb zarówno o charakterze społecznym, jak też osobistym. Jednocześnie konferencje te popularyzują dorobek ich uczestników prezentowany podczas obrad oraz publikowany w wydawanym przez Towarzystwo czasopiśmie naukowym  Roczniki Geomatyki


W różnych dziedzinach działalnosci społecznej, gospodarczej i naukowej żywa jest obecnie dyskusja na temat szans, wyzwań i zagrożeń związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Tegoroczna Konferencja nawiązuje do zastosowań tej technologii w rozwiązaniach związanych z informacją przestrzenną, które powstają w ramach projektów naukowych i innowacyjnych projektów komercyjnych. Poza wiodącym kontekstem sztucznej inteligencji obrady będą się koncentrowały wokół następującej tematyki:


 • GeoAI - aplikacje, algorytmy, dziedziny zastosowania

 • Big data w geoinformacji,

 • Fundamenty GIS

 • Geoinformacja w administracji publicznej

 • Cyfryzacja planowania przestrzennego i audyt krajobrazowy

 • BIM/GIS/Indoor mapping

 • Technologia geoinformacyjna w edukacji

 • Geoinformacyjne normy ISO (jakość, ontologie, itp.)


Podczas obrad przewidujemy również nawiązanie do poniższej problematyki:


 • infrastruktura geoinformacyjna i geoportale

 • międzysektorowa  współpraca (administracja, biznes, nauka i szkolnictwo) w zakresie informacji geoprzestrzennej, a zwłaszcza infrastruktury informacji przestrzennej

 • metodyka pozyskiwania i użytkowania informacji przestrzennej

 • upowszechnianie  wiedzy i rozwijanie umiejętności w zakresie geoinformacji

 • aktualny stan prac i wyniki projektów geoinformacyjnych

 • otwarte dane i otwarte oprogramowanie w analizach przestrzennych.


Spodziewamy się, że w tych szerokich ramach tematycznych będą mogły mieścić się referaty zgłaszane na konferencję. Jedna z sesji oraz panel dyskusyjny będą przygotowane i prowadzone przez młodych adeptów geomatyki.


Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli świata nauki, administracji publicznej, szkolnictwa, produkcji i usług, twórców i użytkowników informacji geoprzestrzennej. Udział członków PTIP, doktorantów oraz studentów kierunków geoinformacyjnych będzie możliwy na specjalnych warunkach.


Podobnie jak w roku 2022, konferencja będzie zorganizowana w trybie hybrydowym, tj. w salach konferencyjnych i poprzez wideokonferencję. Podczas konferencji odbędą się sesje referatowe, posterowe oraz fora dyskusyjne. Po pierwszym dniu konferencji odbędzie się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Konferencja organizowana jest na zasadach samofinansowania, co oznacza, że  udział w konferencji jest odpłatny.


OPŁATY KONFERENCYJNE

Opłata konferencyjna za uczestnictwo jednej osoby wynosi:

 • w trybie stacjonarnym, pełnopłatna575 zł  przy wpłacie do 30.09.2024 r. i 625 zł po tej dacie (do dnia 29 października 2024 r.)

 • w trybie zdalnym, pełnopłatna250 zł  przy wpłacie do 30.09.2024 r. i 300 zł po tej dacie
  (do dnia 29 października 2024 r.),

 • w trybie stacjonarnym, członkowie PTIP (z opłaconymi składkami 60 zł)480 zł  przy wpłacie do 30.09.2024 r. i 500 zł po tej dacie (do dnia 29 października 2024 r.)

 • w trybie zdalnym, członkowie PTIP (z opłaconymi składkami 60 zł) 230 zł  przy wpłacie do 30.09.2024 r. i 250 zł po tej dacie (do dnia 29 października 2024 r.),

 • w trybie stacjonarnym, studenci i doktoranci - 400 zł przy wpłacie do 30.09.2024 i 450 zł po tej dacie

 • obniżona w trybie zdalnym, studenci i doktoranci200 zł  przy wpłacie do 30.09.2024 r. i 250 zł po tej dacie (do dnia 29 października 2024 r.).

Z opłaty konferencyjnej zwolnione są grupy uczniów szkół średnich, studentów  i doktorantów zgłoszone przez ich opiekunów naukowych do dnia 29 października 2024 r.


ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA

Dostępne są następujące formy zgłaszania uczestnictwa:

 • indywidualne:  formularz A 

 • grupowe dla pracowników zgłaszanych przez instytucje: formularz B

 • grupowe dla studentów i doktorantów zgłaszane przez ich opiekunów naukowych: formularz C

Wszyscy zainteresowani proszeni są o zgłaszanie uczestnictwa przez wypełnienie właściwego formularza zgłoszeniowego (patrz wyżej) oraz dokonanie przelewu odpowiedniej opłaty konferencyjnej na numer konta: 16 2130 0004 2001 0957 3197 0001 Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, ul. Modzelewskiego 27, 02-679, Warszawa, do dnia 29 października 2024 r., a w pozycji „tytułem” wpisać nazwiska uczestników.


ZGŁASZANIE REFERATÓW I POSTERÓW

Referaty i postery należy zgłaszać na odpowiednich formularzach w terminie do 30.07.2024 r. Objętość streszczenia powinna wynosić 1500 - 2000 słów (łącznie z pozycjami bibliograficznymi)

– zgłoszenie referatu (formularz D),

– zgłoszenie posteru (formularz E).

Informacja o zakwalifikowaniu referatu do wygłoszenia lub posteru do prezentacji podczas  konferencji zostanie przekazana autorom zgłaszającym do 23.08.2024 r.

Streszczenia zakwalifikowanych referatów i posterów, w postaci komunikatów naukowych,  zostaną opublikowane w czasopiśmie Roczniki Geomatyki.


Komitet naukowy

prof. dr hab. Jerzy Gaździcki

dr hab. Marek Baranowski

prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka

dr inż. Kazimierz Bujakowski

dr hab. inż. Jerzy Chmiel

prof. dr hab. inż. Konrad Eckes

dr hab. inż. Dariusz Gotlib

dr hab. inż. Adam Iwaniak

dr hab. inż. Waldemar Izdebski

dr inż. Dariusz Korpetta

prof. dr hab. Jacek Kozak

dr hab. inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska

prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński


INNE INFORMACJE

Komunikat o XXXII Konferencji PTIP dostępny jest również w formie pliku PDF  

Na niniejszej stronie będą kolejno umieszczone, a także rozesłane pocztą elektroniczną:

 • we wrześniu 2024 r. – ramowy program konferencji,

 • w październiku 2024 r. – szczegółowy program konferencji oraz druk zgłaszania grup studentów i doktorantów przez ich opiekunów naukowych.

Ewentualne pytania należy kierować do Sekretarza Towarzystwa dr hab. inż. Agnieszki Zwirowicz-Rutkowskiej mailowo na adres: ptip@ptip.org.pl.


 Zapraszamy serdecznie na XXXII Konferencję PTIP.


dr hab. Marek Baranowski, em. prof. IGiK

Prezes Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennejbottom of page