top of page

XXIX Konferencja

Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej

na temat

GEOINFORMACJA WOBEC WYZWAŃ CYWILIZACYJNYCH

– 7 listopada 2019 r.

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej z przyjemnością zaprasza na kolejną Konferencję z cyklu GEOINFORMACJA W POLSCE, której tematem przewodnim będzie

 

Geoinformacja wobec wyzwań cywilizacyjnych.

 

Konferencje Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej służą wymianie poglądów, doświadczeń i opinii środowisk i ośrodków zainteresowanych tworzeniem i stosowaniem informacji geoprzestrzennej w różnych dziedzinach wiedzy, gospodarki, administracji publicznej i edukacji  z uwzględnieniem potrzeb zarówno o charakterze społecznym, jak też osobistym. Jednocześnie konferencje te popularyzują dorobek ich uczestników prezentowany podczas obrad oraz publikowany w wydawanym przez Towarzystwo czasopiśmie naukowym  Roczniki Geomatyki.

       

W bieżącym roku obrady będą koncentrowały się wokół następującej problematyki:

 

 • Tendencje rozwojowe informacji geograficznej: sztuczna inteligencja (w tym  uczenie maszynowe, sieci semantyczne), Spatial Big Data, 3D, GIS i BIM, Smart City, inżynieria geoinformacji, gospodarka oparta na danych, nauka oparta na danych (data science)

 • Infrastruktury geoinformacyjne

 • Geoinformacja w rejestrach publicznych, otwarte zbiory danych

 • Kształtowanie społeczeństwa geoinformacyjnego (upowszechnianie wiedzy i umiejętności
  w zakresie niezbędnym dla szerokiego korzystania z geoinformacji

 • Jakość i efektywność użytkowania zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Rozwój młodej kadry (sesje młodych geomatyków). 

 

W tych szerokich ramach tematycznych powinny się mieścić referaty zgłaszane na konferencję. Jedna z sesji poświęcona będzie podstawom sztucznej inteligencji i jej miejscu w geomatyce.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli świata nauki, administracji publicznej, szkolnictwa, produkcji i usług, twórców i użytkowników informacji geoprzestrzennej. Udział doktorantów oraz studentów kierunków geoinformacyjnych będzie możliwy na specjalnych warunkach.

Konferencja odbędzie się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, Warszawa ul. Rektorska 4. Podczas konferencji odbędą się sesje referatowe, posterowe oraz zostanie zorganizowane forum dyskusyjne. Po pierwszym dniu konferencji odbędzie się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej.

PROGRAM RAMOWY

6 listopada

9.30                           Rejestracja uczestników

10.00                         Powitanie

10:15 – 11:45            Sesja otwarcia

11:45 – 12:15            Przerwa kawowa

12:15 – 14:00            Panel dyskusyjny - Geoinformacja wobec wyzwań cywilizacyjnych

14:00 – 15:15            Obiad

15:15 – 16:45            Sesja 1: Geoinformacja w rozpoznaniu obrazowym

16:45 – 18:00            Sesja posterowa i przerwa kawowa

18:00                          Walne zebranie PTIP

7 listopada

9:30 – 11:00               Sesja 2: Metodyka

11:00 – 12:15             Sesja 3: Sztuczna inteligencja

12:15 – 12:30             Przerwa kawowa

12:30 – 14.00             Sesja 4: Zastosowania (sesja równoległa)

12:30 – 14.00             Sesja 5: Miscalenia (sesja równoległa)

14:00 – 14:15             Zamknięcie konferencji​

14:15 – 15:00             Obiad

15:00                          Panel CENAGIS

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

Konferencja organizowana jest na zasadach samofinansowania, co oznacza, że  udział w konferencji jest odpłatny.

OPŁATY KONFERENCYJNE

 • Opłata za uczestnictwo jednej os oby w dwudniowej XXIX konferencji PTIP, obejmująca udział w sesjach, materiały, obiady i poczęstunki wynosi 420 zł przy wniesieniu jej do dnia 10 października 2019 roku oraz 520 zł po tym terminie.

 • Opłaty obniżone dla doktorantów i studentów w wysokości 350 zł przy wpłacie do 10.10.2019 r. i 450 zł po tej dacie obejmują udział w sesjach, materiały, obiady i poczęstunki.

 • Z opłaty konferencyjnej zwolnione są grupy uczniów szkół średnich, studentów i doktorantów zgłaszane przez ich opiekunów naukowych, a uczestnictwo w konferencji obejmuje tylko udział w sesjach (bez materiałów, obiadów i poczęstunków).

 

ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA

Dostępne są następujące formy zgłaszania uczestnictwa:

 • indywidualne: formularz A

 • grupowe dla pracowników zgłaszanych przez instytucje: formularz B

 • grupowe dla studentów i doktorantów zgłaszane przez ich opiekunów naukowych: formularz C

 

Wszyscy zainteresowani proszeni są o zgłaszanie uczestnictwa przez wypełnienie właściwego formularza zgłoszeniowego (patrz wyżej) oraz dokonanie przelewu odpowiedniej opłaty konferencyjnej na numer konta:16 2130 0004 2001 0957 3197 0001 Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, ul. Modzelewskiego 27, 02-679, Warszawa, a w pozycji „tytułem” wpisać nazwiska uczestników.

 

PUBLIKACJA W ROCZNIKACH GEOMATYKI

Autorzy zainteresowani opublikowaniem zakwalifikowanych referatów jako artykułów w czasopiśmie Roczniki Geomatyki powinni przygotować ich teksty zgodnie z Instrukcją dla autorów umieszczoną pod adresem http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/about/submissions#authorGuidelines. Publikacja następuje w postaci cyfrowej (http://rg.ptip.org.pl/) po pozytywnym zrecenzowaniu przez dwóch niezależnych recenzentów (double blind peer review). Każdy uczestnik, który wniósł opłatę konferencyjną uprawniony jest do publikacji jednego artykułu. Zgłoszenie artykułu: http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/user/register

 

INNE INFORMACJE

Organizatorzy zarezerwowali dla uczestników konferencji noclegi w Domu Pielgrzyma AMICUS, jednak tylko dla osób zgłaszających się do dnia 10 października 2019 roku. O możliwości skorzystania z tych noclegów będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

 

Na tej stronie w październiku 2019 umieszczony zostanie, a także rozesłany pocztą elektroniczną szczegółowy program konferencji.

 

Ewentualne pytania należy kierować do Sekretarza Towarzystwa dr hab. inż. Agnieszki Zwirowicz-Rutkowskiej, prof. WAT mailowo na adres: ptip@ptip.org.pl.

 

                                                                                                             dr hab. Marek Baranowski, prof. IGiK

                                                                                                 Prezes Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej

bottom of page