top of page
polski
English
polski
łuk
English
arc

1) część krzywej określona jej dwoma punktami, łącznie z tymi punktami,
2) łamana (patrz: łamana), której odcinki łączą punkty o znanych współrzędnych.

bottom of page