top of page

Publikacje Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej

Roczniki Geomatyki


Roczniki Geomatyki są kwartalnikiem naukowym wydawanym przez Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej (PTIP) od roku 2003. Stanowią istotną formę publikacyjną Towarzystwa oraz są najszerszym odzwierciedleniem dorobku poskiego środowiska związanego z geomatyką. Czasopismo poświęcone jest geomatyce (technologii geoprzestrzennej) jako dyscyplinie zajmującej się pozyskiwaniem, przechowywaniem, dostarczaniem, gospodarowaniem i użytkowaniem informacji geoprzestrzennej. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje techniczne, semantyczne, prawne, organizacyjne i ekonomiczne aspekty informacji geoprzestrzennej oraz jej stosowania w administracji publicznej, gospodarce przestrzennej, ochronie środowiska, zarządzaniu kryzysowym i obronności. Jednym z głównych zagadnień jest metodyka i technologia infrastruktur informacji przestrzennej.

Czasopismo publikowane jest w postaci drukowanej oraz dodatkowo udostępniane jest w postaci elektronicznej jako czasopismo  otwarte na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported, która zezwala na użytkowanie opublikowanego artykułu  pod warunkiem wskazania autorów oraz Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej jako właścicieli praw do tej publikacji. 

Licencję tę stosuje się do artykułów publikowanych od początku roku 2014. Jej treść jest dostępna na stronie:


https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Od dnia 21 marca 2015 roku funkcjonuje witryna internetowa czasopisma Roczniki Geomatyki, która umożliwia łatwy dostęp do wszystkich archiwalnych i aktualnie wydawanych artykułów. Jest ona w pełni funkcjonalna w dwóch językach, co oznacza, że przy korzystaniu z niej można stosować zarówno język polski jak i angielski. W roku 2017 liczba dostępnych w witrynie artykułów wprzekroczyła 900. Witryna ta stanowi przejaw starań PTIP mających na celu umiędzynarodowienie czasopisma i dostosowanie do wysokich standardów wydawniczych zalecanych obecnie dla czasopism naukowych.

Publikacje archiwalne

 

 

  • Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook, GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcją Douglasa D. Neberta; 
    Opracowanie wersji polskiej pod tytułem Kompendium infrastruktur danych przestrzennych: Jerzy Gaździcki, PTIP, luty-maj 2003

bottom of page