top of page

Internetowy Leksykon Geomatyczny

Niniejszy Internetowy leksykon geomatyczny został utworzony w roku 2004 jako wersja elektroniczna wydanego w postaci książkowej i zaktualizowanego Leksykonu geomatycznego*, którego zakres tematyczny wynika z definicji geomatyki, obejmując w szczególności terminologię dotyczącą technologii, systemów i infrastruktur geoinformacyjnych.

Jest intencją Zespołu Redakcyjnego powołanego w sierpniu 2005 roku, aby leksykon obecnie upowszechniany w witrynie PTIP był dalej rozszerzany i aktualizowany, uwzględniając postępy geomatyki oraz pomagając przezwyciężać trudności terminologiczne właściwe każdej nowej i dynamicznie rozwijającej się dziedzinie. Wszyscy zainteresowani tą problematyką zapraszani są zatem do współpracy, a zwłaszcza do nadsyłania propozycji umieszczenia nowych haseł lub modyfikacji haseł istniejących.

Leksykon przeznaczony jest dla szerokiego, interdyscyplinarnego kręgu osób zainteresowanych:

          • nauczaniem i studiowaniem przedmiotów związanych z geomatyką,
          • korzystaniem z literatury tej dziedziny w języku polskim i angielskim,
          • tłumaczeniem w tym zakresie z języka polskiego na angielski.

W leksykonie uwzględniana jest przede wszystkim terminologia wprowadzana:

  • obowiązującymi  aktami prawnymi dotyczącymi infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) oraz infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce,

  • zalecanymi normami ISO i specyfikacjami OGC.

Hasła leksykonu są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported

     https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Zespół Redakcyjny stanowią:
Jerzy Gaździcki – przewodniczący
Janusz Michalak – współpraca w zakresie technologii interoperacyjnych
Ewa Musiał – współpraca redakcyjna i organizacyjna
Implementacja Internetowego leksykonu geomatycznego w nowej witrynie: Marek Baranowski

Uruchomienie: sierpień 2004
Rozszerzenie treści i funkcji oraz aktualizacja: grudzień 2005, listopad 2008, grudzień 2010, styczeń 2011; planowane są dalsze aktualizacje. Wszystkie hasła wprowadzane w ich wyniku będą wyróżniane dopisywanymi inicjałami lub akronimami autorów oraz skróconą datą aktualizacji (miesiąc, rok)

*Pierwsza publikacja: Gaździcki J., 2002: Leksykon geomatyczny – Lexicon of Geomatics. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej/Wieś Jutra.

Prace nad Internetowym leksykonem geomatycznym w roku 2004 zostały dofinansowane przez Komitet Badań Naukowych, a w roku 2005 przez Ministra Nauki i Informatyzacji, a latach 2008 i 2010 przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

bottom of page