top of page

Przystąp do PTIP

wyciąg ze statutu PTIP

 

 


Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków:
1. zwyczajnych
2. wspierających.
Członkami Towarzystwa mogą być cudzoziemcy, nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 


Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, która:
1. jest profesjonalnie powiązana z dziedziną informacji przestrzennej w jej interdyscypli-narnym rozumieniu;
2. cieszy się ogólnym poważaniem w swoim środowisku;
3. pragnie aktywnie przyczyniać się do realizacji celów Towarzystwa;
4. przedstawi zarządowi deklarację członkowską.

 


1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna oraz osoba prawna lub jej wydzielona jednostka organizacyjna, zainteresowana celami i działalnością Towarzystwa, która złożyła zarządowi deklarację członkowską, obejmującą rodzaj i wielkość wsparcia.
2. Osoba prawna lub jej wydzielona jednostka organizacyjna działa w Towarzystwie za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 11

 

 

 

 


§ 12

 

 

 

 

 

 


§ 13

bottom of page