top of page
polski
English
polski
średnia arytmetyczna
English
arithmetic mean
w statystyce, suma wartości zaobserwowanych w próbce podzielona przez liczbę obserwacji, jest estymatorem nieobciążonym wartości oczekiwanej w populacji.

bottom of page