top of page
polski
English
polski
środowisko
English
environment
w rozumieniu ustaw o środowisku w Polsce, ogół elementów przyrodniczych, w szczególności powierzchnia Ziemi łącznie z glebą, kopaliny, wody, powietrze, świat roślinny i zwierzęcy, a także krajobraz, które znajdują się w stanie naturalnym lub przekształconym w wyniku działalności człowieka.

bottom of page