English
machine-readable medium
polski
English
polski
informatyczny nośnik danych
według ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej lub analogowej. Patrz również: nośnik danych (patrz: nośnik danych).