top of page
English
bottom-up process
polski
English
polski
proces wstępujący
proces rozpoczynający się na najniższym a kończący na najwyższym poziomie abstrakcji.

bottom of page