top of page
English
breakline
polski
English
polski
linia załamania
obiekt przestrzenny jednowymiarowy (liniowy) należący do modelowanej cyfrowo powierzchni i mający istotne znaczenie dla określenia jej kształtu, zwłaszcza pod względem ciągłości i krzywizny.

W numerycznym modelu rzeźby terenu przykładami linii załamania są: brzeg jeziora i krawędź nasypu lub wykopu.

bottom of page