top of page
English
correlation coefficient
polski
English
polski
współczynnik korelacji
stosunek kowariancji (patrz: kowariancja) dwóch zmiennych losowych do iloczynu ich odchyleń standardowych.

Współczynnik korelacji przybiera wartości z przedziału domkniętego [-1, 1] i wynosi 0, gdy zmienne są niezależne.

bottom of page