top of page
English
digital stereoorthophotomap
polski
English
polski
stereoortofotomapa cyfrowa
ortofotomapa cyfrowa uzupełniona stereokomponentem, tj. ortofotomapą powstałą z pierwotnej przez wprowadzenie sztucznych paralaks podłużnych.

Oglądane obydwie tworzą model przestrzenny w ustalonej skali poziomej i pionowej oraz poprawnie zorientowany.

bottom of page