top of page
English
environmental protection
polski
English
polski
ochrona środowiska
zgodnie z Prawem ochrony środowiska z roku 2001, podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiające zachowanie bądź przywracanie równowagi przyrodniczej.

Ochrona ta wyraża się w szczególności w:
a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju (patrz: zrównoważony rozwój),
b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,
c) przywracaniu do właściwego stanu elementów przyrodniczych.

bottom of page