top of page
English
European Interoperability Framework
polski
English
polski
Europejskie Ramy Interoperacyjności

uzgodnione podejście do interoperacyjności (patrz: interoperacyjność) określające, jak jednostki administracji publicznej, gospodarki i obywatele współdziałają ze sobą na rzecz wspólnego świadczenia usług użyteczności publicznej wewnątrz Unii Europejskiej i poprzez granice państw członkowskich Unii Europejskiej. Ramy te obejmują słownictwo, koncepcje, zasady, strategie wytyczne, zalecenia, normy, specyfikacje i praktyki.

Lipiec 2018

JG

bottom of page