top of page
English
exonym
polski
English
polski
egzonim
nazwa używana w określonym języku dla obiektu geograficznego znajdującego się poza obszarem, gdzie ten język ma status oficjalny, i różniąca się od endonimu (patrz: endonim) – nazwy używanej w języku oficjalnym na obszarze, gdzie znajduje się ten obiekt.

bottom of page