top of page
English
free software
polski
English
polski
oprogramowanie wolne
Oprogramowanie, które może być użytkowane, dowolnie modyfikowane i rozpowszechniane przez użytkowników mających dostęp do jego kodu źródłowego, tj. zapisu przy pomocy przyjętego języka programowania. Rozwój oprogramowania wolnego doprowadził do powstania inicjatywy oprogramowania otwartego (patrz: oprogramowanie otwarte).

Luty 2018

JG

bottom of page