top of page
English
heterogeneous
polski
English
polski
heterogeniczny
różnorodny, zawierający różne elementy.

Antonim: homogeniczny – jednorodny.

bottom of page