top of page
English
physical and land development planning
polski
English
polski
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
w Polsce, dotyczy przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy, przyjmując jako podstawę zrównoważony rozwój.

Uwzględnia się zwłaszcza:
1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury,
2) walory architektoniczne i krajobrazowe,
3) wymagania ochrony środowiska,
4) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa,
5) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury,
6) walory ekonomiczne przestrzeni,
7) prawo własności,
8) potrzeby obrony i bezpieczeństwa państwa.

Patrz: polityka przestrzenna

bottom of page