top of page
English
real property, land and property, landed property
polski
English
polski
nieruchomość
obszar ziemi wraz z budynkami i innymi obiektami trwale powiązanymi z gruntem, stanowiący odpowiednio oznaczony, o określonych granicach przedmiot wyodrębnionej własności oraz innych innych praw rzeczowych (patrz: prawa rzeczowe).

Budynek lub jego część (lokal) może być również nieruchomością, jeśli jest przedmiotem oddzielnej własności.

W Polsce rozróżnia się nieruchomości gruntowe, budynkowe (w szczególnych wypadkach) i lokalowe, zdefiniowane przepisami ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Nieruchomość gruntowa może składać się z więcej niż jednej działki ewidencji gruntów.

bottom of page