top of page
English
spatial analysis
polski
English
polski
analiza przestrzenna
analiza danych przestrzennych (patrz: dane przestrzenne) mająca na celu ujawnienie lub uzyskanie nowej informacji przestrzennej (patrz: informacja przestrzenna), zwłaszcza geograficznej.

Analiza przestrzenna umożliwia modelowanie złożonych zjawisk, relacji i procesów geograficznych, służąc ich monitorowaniu i prognozowaniu.

Analiza konkretnego problemu przestrzennego wymaga zazwyczaj wykonania pewnej liczby prostszych operacji za pomocą oprogramowania systemu informacji przestrzennej (patrz: system informacji przestrzennej).

Metodyka analizy uzależniona jest od tego, czy używane są dane wektorowe, czy też rastrowe.

Do stosowanych metod należą m.in.: nakładanie warstw (patrz: nakładanie warstw), buforowanie (patrz: buforowanie), analiza sieciowa (patrz: analiza sieciowa), cyfrowe modelowanie powierzchni (patrz: cyfrowe modelowanie powierzchni) i cyfrowe modelowanie brył (patrz: cyfrowe modelowanie bryły).

Oddzielną grupę stanowią metody i techniki przetwarzania obrazów (patrz: przetwarzanie obrazów).

bottom of page