top of page
English
title registation
polski
English
polski
rejestracja tytułów
w katastrze, rejestracja własności i innych praw rzeczowych oddzielnie dla każdej nieruchomości; przykładem są polskie księgi wieczyste (patrz: księgi wieczyste).

bottom of page