top of page
English
UTC - Coordinated Universal Time
polski
English
polski
UTC, uniwersalny czas koordynowany
według norm ISO 19100, skala czasowa regulowana przez Międzynarodowe Biuro Wag i Miar (BIPM) oraz Międzynarodową Służbę Ruchu Obrotowego Ziemi (IERS), który ustanawia zasady koordynowanego emitowania wzorcowych sygnałów częstotliwości i czasu.

bottom of page