top of page
English
vector data
polski
English
polski
dane wektorowe
dane przestrzenne w postaci współrzędnych służących do opisu właściwości geometrycznych obiektów przestrzennych.

bottom of page