top of page
polski
English
polski
aerotriangulacja
English
aerotriangulation
proces fotogrametryczny mający na celu łączne wyznaczenie położenia wybranych punktów na podstawie rekonstrukcji wiązek obrazów stereoskopowych, przy uwzględnieniu dostępnych danych o:
a) położeniu punktów terenowych stanowiących osnowę aerotriangulacji oraz
b) elementach orientacji wewnętrznej i zewnętrznej fotogrametrycznych obrazów (zdjęć), w tym wyników wyznaczeń środków rzutów na podstawie obserwacji GPS.

Stosowane technologie aerotriangulacji różnią się pod względem:
a) przyjmowanych modeli funkcjonalnych i stochastycznych oraz
b) stopnia automatyzacji.

bottom of page