top of page
polski
English
polski
chwila
English
instant
według norm ISO 19100, 0-wymiarowy prosty element geometryczny reprezentujący położenie w czasie.

bottom of page