top of page
polski
English
polski
CORINE
English
COoRdination of Information on the Environment
program powołany w roku 1985 przez Komisję Wspólnot Europejskich, którego celem jest koordynacja przedsięwzięć zmierzających do gromadzenia i udostępniania informacji o środowisku w Europie.

W ramach programu utworzono system informacji geograficznej (patrz: system informacji geograficznej), którego baza danych składa się z kilkunastu warstw tematycznych zawierających m. in. informacje o pokryciu terenu. Programem zarządza Europejska Agencja Środowiska (EEA).

Program CORINE obejmuje projekt CORINE LAND COVER (CLC) zainicjowany w 2000 r. przez Europejską Agencję Środowiska i Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC) w Isprze, którego celem jest aktualizacja bazy danych o pokryciu terenu w Europie oraz utworzenie bazy pokazującej zmiany w pokryciu terenu w latach 1990-2000.

W Polsce utworzenie bazy danych CLC i jej aktualizację powierzono Instytutowi Geodezji i Kartografii. Prace nad projektem koordynuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

bottom of page